version 4.1.0  Book


หนังสือมาใหม่

Ubuntu Server ฉบับ Programmer เล่มที่ 1

ฉบับ Programmer

250.- บาท (PDF E-Book)

หนังสือมาใหม่

AngulaJs2 + NodeJs (API) + MongoDB ฉบับผู้เริ่มต้น (Beginner)

ฉบับผู้เริ่มต้น (Beginner)

350.- บาท (PDF E-Book)


หนังสือการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 1 เล่มที่ 1

Basic เหมาะสำหรับมือใหม่

250.- บาท (PDF E-Book)

หนังสือการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 1 เล่มที่ 2

Workshop E-Commerces

250.- บาท (E-Book PDF File)

หนังสือการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 1 เล่มที่ 3

Advance รวมเทคนิคขั้นสูง

250.- บาท (PDF E-Book)

หนังสือการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 2 เล่มที่ 1

Basic เหมาะสำหรับมือใหม่

250.- บาท (E-Book PDF File)


หนังสือการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 2 เล่มที่ 2

Workshop E-Commerces

350.- บาท (PDF E-Book)

หนังสือการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 2 เล่มที่ 3

Advance รวมเทคนิคขั้นสูง

350.- บาท (PDF E-Book)

หนังสือการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel Framework เล่มที่ 1

Basic เหมาะสำหรับมือใหม่

250.- บาท (PDF E-Book)

หนังสือการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Phalcon Framework เล่มที่ 1

Basic เหมาะสำหรับมือใหม่

250.- บาท (PDF E-Book)